PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Wzmacnianie partnerstwa polsko-chorwackiego poprzez
realizację działań zmierzających do rozwoju
i współpracy w obszarze innowacyjnych dziedzin gospodarki

AKTUALNOŚCI

prev next
 • 27.03.2015
  Podsumowanie działań w projekcie
  W efekcie wizyt studyjnych możliwe było wypracowanie wspólnej płaszczyzny działania dla zainteresowanych podmiotów z konkretnych branż (lotnicza, IT i OZE) i podpisanie umów...
 • 20.03.2015
  Wizyty studyjne w Chorwacji
  Informujemy, że wizyty studyjne do Chorwacji dla przedsiębiorców z terenu Podkarpacia odbędą się zgodnie z następującym harmonogramem...
 • 12.03.2015
  Zapraszamy firmy z Podkarpacia do udziału w projekcie!
  Stowarzyszanie B-4 zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą Wzmacnianie partnerstwa polsko-chorwackiego poprzez realizację działań zmierzających do rozwoju i współpracy w obszarze ...
 • 11.03.2015
  Wizyta przygotowawcza w Dalmacji!
  W dniach 1- 4 marca 2015 odbyła się wizyta przygotowawcza przedstawicieli Stowarzyszenia B-4 w Dalmacji, podczas której podpisane zostały porozumienia o współpracy z lokalnymi instytucjami otoczenia biznesu ...
 • 10.03.2015
  Działania przygotowawcze w projekcie
  Dnia 1 lutego 2015 Stowarzyszenie B-4 rozpoczęło realizację projektu pn. Wzmacnianie partnerstwa polsko-chorwackiego poprzez realizację działań zmierzających do rozwoju i współpracy w obszarze innowacyjnych dziedzin ...

O PROJEKCIE

Projekt pn. "Wzmacnianie partnerstwa polsko-chorwackiego poprzez realizację działań zmierzających do rozwoju i współpracy w obszarze innowacyjnych dziedzin gospodarki" przewiduje nawiązanie biznesowych stosunków partnerskich pomiędzy polskimi przedsiębiorcami działającymi na terenie woj. podkarpackiego w obszarach innowacyjnych gałęzi gospodarki: lotnictwa lekkiego i ultralekkiego, odnawialnych źródeł energii oraz IT. Stowarzyszenie B-4 od wielu lat wspiera innowacyjność na terenie Podkarpacia współpracując z takimi podmiotami jak Klaster Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej oraz Podkarpacka Platforma Technologiczna. Od grudnia 2013 r. B-4 zarejestrowane jest również w mieście Split na terenie Republiki Chorwackiej w związku z czym ma możliwość pośredniczenia w nawiązaniu partnerstwa podmiotów z Podkarpacia oraz firm działających na terenie Chorwacji, głównie na terenie Dalmacji. Z informacji pozyskanych na terenie Chorwacji wynika, że firmy na tym obszarze są nastawione na rozwój głównie w obrębie innowacyjnych gałęzi gospodarki, czemu sprzyja również możliwość pozyskania na takie działania zewnętrznych środków finansowania z funduszy europejskich. Współpraca B-4 z Klastrem Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego, Podkarpackim Klastrem Energii Odnawialnej oraz Podkarpacką Platformą Technologiczną pozwoliła na diagnozę potrzeby firm z sektora MŚP dot. współpracy zagranicznej poprzez wymianę know-how, nawiązanie kontaktów biznesowych oraz rozwinięcie działalności eksportowej.

Celem projektu jest wsparcie 9 podkarpackich podmiotów (NGO, MŚP) w procesie nawiązywania bezpośrednich kontaktów partnerskich z podmiotami z terenu Chorwacji w terminie do 30.04.2015 r. Projekt zakłada cykl wizyt studyjnych w Chorwacji, podczas których zostaną nawiązane dwustronne kontakty biznesowe w celu aktywizacji i wspierania transferu międzynarodowych procesów gospodarczych. Planuje się realizację 3 pięciodniowych wizyt studyjnych, poprzedzonych czterodniową wizytą przygotowawczą, podczas której nawiązane zostaną partnerstwa z lokalnymi organizacjami umożliwiające sprawną realizację projektu w Chorwacji. W skład każdej wizyty studyjnej wchodzić będzie konferencja biznesowa, rozmowy B2B dla zainteresowanych podmiotów oraz wizyta gości z Polski w firmach chorwackich. Planowane są również działania przygotowawcze w postaci czterodniowej wizyty wstępnej polskiej kadry B-4 w Splicie oraz działania promocyjne dotyczące projektu. Przedmiotem projektu jest organizacja 3 wizyt studyjnych dla przedstawicieli podmiotów polskich w Chorwacji w celu nawiązania wzajemnych długoterminowych partnerstw biznesowych.

Grupą docelową jest 9 pomiotów z terenu Podkarpacia (1 NGO i 8 MŚP), którzy w bezpośredni sposób skorzystają z wsparcia w postaci możliwości nawiązania kontaktów bezpośrednio z partnerami w Chorwacji.

Termin realizacji projektu 01.02.2015 – 30.04.2015
Łączna wartość projektu (w PLN): 97655
Łączna wartość dofinansowania (w PLN): 87889,5 (90%)
Łączna wartość dofinansowania (w CHF): 25 416,11 (90%)

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie B-4 - organizacja pozarządowa utworzona w Rzeszowie w 1996 r.. Misją Stowarzyszenia są działania na rzecz krajów rozwijających się, rozwoju lokalnego, wspieranie przedsiębiorczości oraz wzmacnianie potencjału zasobów ludzkich w regionach. W ciągu 18 działalności lat B-4 zrealizowało ponad 80 projektów krajowych i zagranicznych (Gruzja, Mołdawia, Słowacja, Ukraina o łącznej wartości ponad 15 mln EUR m.in. współfinansowanych przez KE, EFS, POIG, POKL, MSZ, MPiPS, Euroregion Karpacki). Ponadto, Stowarzyszenie B-4 pełni rolę Koordynatora Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego zrzeszającego ponad 20 członków, w tym MSP, jednostki naukowo-badawcze i NGO. Stowarzyszenie B-4 od wielu lat wspiera innowacyjność na terenie Podkarpacia współpracując z takimi podmiotami jak Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej oraz Podkarpacka Platforma Technologiczna. Od grudnia 2013 r. B-4 zarejestrowane jest również w mieście Split na terenie Republiki Chorwackiej w związku z czym ma możliwość pośredniczenia w nawiązaniu partnerstwa podmiotów z Podkarpacia oraz firm działających na terenie Chorwacji, głównie na terenie Dalmacji.
Możliwość wdrożenia projektu pn. "Wzmacnianie partnerstwa polsko-chorwackiego poprzez realizację działań zmierzających do rozwoju i współpracy w obszarze innowacyjnych dziedzin gospodarki" umożliwiło Stowarzyszeniu B-4 nawiązanie szeregu kontaktów z miejscowymi organizacjami otoczenia biznesu takimi jak Chorwackie Stowarzyszenie Pracodawców – odział Dalmacja oraz Chorwacka Izba Handlowa oddział Split. Z instytucjami tymi podpisane zostały listy intencyjne o wzajemnej współpracy w zakresie rozwoju kontaktów biznesowych oraz ekonomicznych pomiędzy Polską i Chorwacją. Dzięki temu możliwe jest kontynuowanie współpracy pomiędzy podmiotami polskimi i chorwackimi po zakończeniu działań projektowych i dalsza wymiana know-how oraz gospodarcza. Ponadto, w związku z szerokim zakresem działań projektowych i na terenie Chorwacji Stowarzyszenie B-4 nawiązało ścisłą współpracę z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Zagrzebiu. Jej celem jest wsparcie polskich firm, w tym w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Podkarpacia w procesie ich internacjonalizacji. Dzięki możliwości realizacji projektu pn. "Wzmacnianie partnerstwa polsko-chorwackiego poprzez realizację działań zmierzających do rozwoju i współpracy w obszarze innowacyjnych dziedzin gospodarki" Stowarzyszenie B-4 wzmocniło swój potencjał i doświadczenie niezbędne do dalszej realizacji celów statutowych.

Strony partnera:

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland
www.alp-carp.com


KONTAKT


BIURO PROJEKTU
Stowarzyszenie B-4
Ul. Zagłoby 7B, pokój nr 4
35-111 Rzeszów
Koordynator projektu: Beata Pałac
e-mail: bpalac@b4.org.pl
tel.: +48 797 471 381